fundacja vlepvnet

ul. 11 listopada 22 lok. 21A, 03-436 Warszawa
NIP: 113-27-70-451
REGON: 141853035

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji i Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000328716

Zarząd

Andrychowicz Jakub − członek zarządu
Dybel Arkadiusz − sekretarz
Kwiatek Ireneusz − prezes
Rosołowski Rafał − zastępca prezesa
Ściechowski Mateusz − skarbnik

Członkowie Fundacji

Badziąg Przemysław
Figura Łukasz
Jastrzębski Adam
Turowski Artur

Statut Fundacji Vlepvnet 

Rozdział  I. Postanowienia ogólne 

§1

Fundacja została ustanowiona przez Justynę Górską, córkę Bogdana i Krystyny, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Annę Mrotek w jej Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Niedźwiedziej 7/2.  

§ 2

Fundacja nosi nazwę Fundacji Vlepvnet i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami oraz niniejszy statut. 

§ 3

Siedzibą Fundacji Vlepvnet jest miasto Warszawa. 

§ 4

Fundacja Vlepvnet może tworzyć  placówki terenowe. 

§ 5

1. Terenem działania Fundacji Vlepvnet jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja Vlepvnet może prowadzić działalność także poza granicami RP. 

§ 6

Dla zapewnienia bytu Fundacji, a także realizacji jej celów statutowych, Fundacja

prowadzić będzie działalność statutową odpłatną, nieodpłatną oraz działalność gospodarczą. 

§ 7

Fundacja używa znaku graficznego (wg załączonego wzoru), który odróżnia ją od innych tego typu placówek.

§ 8

Nadzór nad Fundacją Vlepvnet sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

§ 9

Fundację Vlepvnet zakłada się na czas nieograniczony. 

Rozdział  II. Cele i zasady działania Fundacji Vlepvnet 

§ 10

1. Prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej.

2. Zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei i form kreacji i ekspresji artystycznej i kulturalnej.

3. Tworzenie w Warszawie aktywnego ośrodka i kreowanie środowiska artystycznego:
a) stanowiącego miejsce powstania, eksponowania i konfrontacji nowatorskich działań artystycznych twórców z kraju i zagranicy,
b) otwartego na różnorodne postawy twórcze,
c) prezentującego dokonania sztuki współczesnej, sztuki polskiej i światowej,
d) dokumentującego aktualne działania,
e) współpracującego z innymi ośrodkami i środowiskami artystycznymi w kraju i zagranicą,
f) promującego realizowanie działań artystycznych,
g) kształtującego współczesne życie artystyczne społeczności.
5. Wspieranie członków Fundacji w realizacji zamierzeń artystycznych.

§ 11 

Fundacja Vlepvnet realizuje swoje cele poprzez:

- Organizowanie działań artystycznych: wystaw, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, warsztatów artystycznych, spotkań, sympozjów dotyczących sztuki współczesnej, stworzenie ośrodka artystycznego, prowadzenie galerii.

- Dokumentowanie prowadzonych działań artystycznych w formie fotografii, filmu, nagrań, wydawnictw; prowadzenie działalności wydawniczej dokumentującej i promującej dokonania twórców.

- Współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami artystycznymi w mieście, kraju i świecie.

- Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami pozarządowymi w zakresie:

a) stwarzania warunków ułatwiających powstawanie sztuki

b) kształtowania opinii o potrzebie i znaczeniu aktywności artystycznej,

c) występowania w sprawach wspierania statutowych celów,

d) przyznawania stypendiów twórczych oraz dotacji przeznaczonych na realizacje zamierzeń Fundacji.

e)Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań  Fundacji.

f) Podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskania środków na działalność statutową Fundacji:
- stworzenie centrum młodzieży docelowo z bazą noclegową, żywieniową, pomieszczeniami szkoleniowymi oraz zapleczem dostosowanym do wszechstronnych działań dla realizacji zadań statutowych
- organizowanie i sponsorowanie wyjazdów na różnorodne spotkania krajowe i międzynarodowe
- organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego 
 

Rozdział  III. Organy Fundacja Vlepvnet 

§ 12 

Organem Fundacji Vlepvnet jest Zarząd Fundacji. Fundator może powołać Radę Fundacji. 

§ 13 

1. Zarząd Fundacji składa się  z dwóch do dziesięciu członków powoływanych uchwałą przez Fundatora i na wniosek Rady Fundacji (jeśli takowa została powołana) na dwuletnią kadencję.

2. Fundator na wniosek Rady Fundacji powołuje Prezesa Zarządu oraz Skarbnika Zarządu, a także pozostałych członków Zarządu.

3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone Radzie Fundacji.

4. Zarząd w szczególności:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) kieruje bieżącą działalnością  Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
c) kieruje działalnością gospodarczą  Fundacji,
d) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
e) podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
f) tworzy i znosi oddziały terenowe, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji,
g) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji oraz określa w regulaminie zakres ich uprawnień i obowiązków,
h) ustala wielkość zatrudnienia oraz zasady wynagradzania pracowników Fundacji oraz jej jednostek organizacyjnych,
i) ustanawia pełnomocników Fundacji,
j) organizuje pracę biura Fundacji.

5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Tryb posiedzeń nie jest wymagany dla czynności zwykłego zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego tryb posiedzeń nie jest wymagany.

6. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają Prezes Zarządu lub jeden z członków działający samodzielnie.

7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

8. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły i zlecać  im wykonanie odpowiednich opracowań. 

§ 14 

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu.

2. W miarę potrzeb Prezes może powołać Dyrektorów odpowiedzialnych za wyznaczony im zakres działalności Fundacji.

3. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.

4. Członkowie Zarządu nie pobierają  wynagrodzenia ani diet z tytułu pełnionej przez siebie funkcji w Zarządzie.

§ 15 

1. Do chwili powołania Rady Fundacji lub w przypadku jej nie powołania jej kompetencje sprawuje Fundator, który z własnej inicjatywy podejmuje działania, co do których statut przewiduje inicjatywę dla Rady.

2. Rada Fundacji liczy od trzech do pięciu członków.

3. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

6. Członek Rady nie może pełnić  funkcji w innych organach Fundacji, nie może też być zatrudniany przez Fundację na podstawie umowy o pracę ani innych umów cywilnoprawnych. Członek Rady nie może pozostawać  w stosunku pokrewieństwa ani powinowactwa w stosunku do Fundatora ani żadnego z członków Zarządu. Członek Rady nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku, gdy członek Rady podczas pełnienia swojej funkcji przestanie spełniać którykolwiek z powyższych warunków, zostanie niezwłocznie odwołany przez Fundatora.

7. Członkowie Rady nie pobierają  wynagrodzenia ani diet z tytułu pełnionej przez siebie funkcji w Radzie. 

§ 16 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią i zatwierdzony przez Fundatora Regulamin. 

§ 17 

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Nadzór nad działalnością Fundacji.

2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

3. Wnioskowanie do Fundatora o powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Brak absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.

6. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji. 

§ 18 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji i Fundatora.

2. Zmian statutu dotyczących celów określonych w akcie założycielskim może dokonać jedynie Fundator. 
 

Rozdział  IV. Majątek Fundacji 

§ 19 

1. Majątek Fundacji Vlepvnet składa się z funduszu założycielskiego wniesionego przez Fundatora. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 500,00 zł działalność statutowa i 1000,00 zł  przeznaczony na działalność gospodarczą.

2. Pozostałe dochody fundacji to: darowizny, zapisy, spadki, odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, dywidendy z akcji i udziałów w spółkach, zbiórki i inne społeczne akcje organizowane przez i na rzecz Fundacji oraz ewentualne dochody z własnej działalności gospodarczej oraz posiadanych nieruchomości.

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w bankach.

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 20 

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W celu realizacji woli ofiarodawców mogą być  tworzone w majątku fundacji odrębne fundusze.

2. Dochody ze zbiórek i akcji społecznych mogą być wykorzystywane wyłącznie na finansowanie działań, dla których je podjęto.

3. Dochody Fundacji służą realizacji celów Fundacji i pokryciu kosztów jej działalności. 

Rozdział  V. Rachunkowość. 

§ 21 

Gospodarkę finansową i ewidencją  księgową Fundacji Vlepvnet prowadzi zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne, nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
 

Rozdział  VI. Działalność gospodarcza Fundacji Vlepvnet 

§ 22 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Statutu.

2. Działalność gospodarcza Fundacji opodatkowana jest według zasad przewidzianych przepisami prawa podatkowego.

3. Działalność gospodarcza prowadzona będzie w następującym zakresie:
a) działalność wydawnicza,(książki, czasopisma, nagrania dźwiękowe, filmy itp.),
b) reprodukcja i rozpowszechnianie nagrań wideo i filmów,
c) produkcja utworów artystycznych: literackich, muzycznych, teatralnych, plastycznych, fotograficznych, filmowych i innych, 
d) projekcja filmów, 
e) tłumaczenia,
f) obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkoterminowego zakwaterowania,
g) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
h) bary,
i) kształcenie ustawiczne dorosłych i dzieci, pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
j) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem,prowadzenie galerii i salonów wystawienniczych, 
k) organizacja imprez dochodowych, targów i aukcji,działalność związana z organizacją klubów dla dzieci,
l) handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową,
ł) działalność reklamowo-marketingowa, 
n) działalność usługową ( Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane) 
m) produkcja i sprzedaż zabawek
o) działalność agencji reklamowych, działalność związana z reklamą 

§ 23 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą:
1) bezpośrednio,
2) poprzez wyodrębnioną jednostkę  organizacyjną, zakład produkcyjny, usługowy lub handlowy,
3) w formie udziału w spółkach prawa cywilnego lub handlowego, w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych lub spółkach zagranicznych,
4)Fundacja może ubiegać się  o wydanie jej niezbędnych koncesji i zezwoleń określonych właściwymi przepisami. 

§ 24 

Działalnością gospodarczą  prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji określa w szczególności:
- wielkość zatrudnienia,
- zasady wynagradzania oraz wielkość  środków na wynagrodzenie,
- nagrody dla pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej. 

§ 25 

Działalność gospodarcza powinna zapewnić  pełny zwrot poniesionych kosztów oraz po opodatkowaniu należnymi podatkami –  zysk przeznaczony na finansowanie działalności statutowej Fundacji, a także zapewnić tworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 26 

1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja Vlepvnet może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady.

2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji Vlepvnet i podlegają Zarządowi Fundacji Vlepvnet.

3. Kierownika zakładu powołuje Zarząd Fundacji Vlepvnet jest on kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

4. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących zakładem określa uchwała Zarządu Fundacji Vlepvnet. 

Rozdział  VI. Połączenie i podział Fundacji 

§ 27 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja Vlepvnet może połączyć się  z inną fundacją.

2. Połączenie z inną Fundacją może nastąpić na podstawie uchwały Rady Fundacji.

3. Uchwała w sprawie połączenia Fundacji podejmowana jest na podstawie protokołu ustaleń uzgodnionego pomiędzy Zarządami łączących się Fundacji, w szczególności w sprawach Statutu oraz form realizacji celów Fundacji powstającej w rezultacie połączenia.

4. Przy podziale Fundacji przepisy § 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.


Rozdział  VII. Likwidacja Fundacji 
 

§ 28 

1. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych bądź na skutek decyzji o osiągnięciu założonych celów statutowych, podjętej przez Radę Fundacji lub Fundatora.

2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 


Realizowane

SUPER CITY BROS.

działania artystyczne w przestrzeni publicznej projekt realizowany z Hausmanią BA oraz Fundacją Bęc Zmiana finansowany przez Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

KULTURALNA BRZESKA

projekt realizowany dzięki funduszom Akademii Orange, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mierz Wysoko.


UPDATES – DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

projekt dotyczy prezentacji na terenie Warszawy autorskich działań włoskiego artysty BLU.

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

GALERIA LONDYNEK – DZIAŁANIA EDUKACYJNO KULTURALNE W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Projekt finansowany przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy. Partnerami projektu są MDK nr 5 w Bydgoszczy oraz Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK".

HONEY LULU - INTERNATIONAL MEETINGS OF OUTDOOR ARTISTST

Projekt wymiany doświadczeń artystów z polski i niemiec oraz udziału fundacji Vlep[v]net w międzynarodowym spotkaniu Stroke2 w Monachium.

Projekt współfinansowany
przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckie

vlepvnet(beztego)@gmail.com